นิติรัฐ ความยุติธรรม รัฐธรรมนูญ

เอกสารอ่านประกอบ

  1. วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม”. “ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์, หน้า 322-364”. 2554.
  2. วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักนิติรัฐ”. ใน คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม 2557), หน้า 159-190″. 2557.

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่