รัฐและการเมืองภาคประชาชน

เอกสารอ่านประกอบ

  1. ประภาส ปิ่นตบแต่ง. “การเมืองภาคประชาชน ขบวนการประชาสังคมในสังคมไทย และบทบาทต่อสังคมการเมืองไทย”. ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์.
  2. ประภาส ปิ่นตบแต่ง. 2558. การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ. ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  3. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2552. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์วิภาษา. **
  4. ประภาส ปิ่นตบแต่ง. 2552. กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม.มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์.
  5. ประภาส ปิ่นตบแต่ง. 2551. ก่อนภาคประชาชนล่มสลาย. สานักพิมพ์ way of book.

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่