สรุปวิชา

เอกสารอ่านประกอบ

  1. ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ. รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการ “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.
  2. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2557.
  3. สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ. Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย. คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์. 2552.
  4. มาร์ค ศักซาร์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ และ คณะ แปล). สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน. สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท. 2557.

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่