แนะนำวิชา: สังคมไทยในสังคมโลก

เอกสารอ่านประกอบ

  1. สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ. Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย. คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส. 2552.
  2. มาร์ค ศักซาร์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ และ คณะ แปล). สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน. สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท. 2557.
  3. นิพนธ์พวัพงศกรและคณะ. 2556. ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษแห่งกํารพัฒนํา. แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.).
  4. สฤณี อาชวานันทกุล. ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา. สำนักพิมพ์เปนไท. 2554.