ภูมิศาสตร์การเมืองโลก

เอกสารอ่านประกอบ

  1. พอล วิลกินสัน. 2557. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา แปลโดย กษิร ชีพเป็นสุข. สานักพิมพ์ openworlds. (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทที่ 4) **
  2. จิตติภัทร พูนขำ. “การเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกในโลกเปลี่ยนผ่านอำนาจข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเมืองระบบขั้วอำนาจเดียว การครองอำนาจนำ และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน”. “รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 37: ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)”. 2559.
  3. คริส แอ็บบอท และคณะ. 2550. เผชิญภัยคุกคามโลก: ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน แปลโดย สุนทรี เกียรติประจักษ์. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
  4. เอนก เหล่าธรรมทัศน์. 2558. บูรพาภิวัตน์: ภูมิ-รัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจโลกใหม่. มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่