ประชาธิปไตยและการสร้างประชาธิปไตย

เอกสารอ่านประกอบ

  1. ประจักษ์ ก้องกีรติ. 2558. ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน. สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน. (บทที่ 1-3) **
  2. เบอร์นาร์ด คริก. 2557. ประชาธิปไตย: ความรู้ฉบับพกพา แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์. สำนักพิมพ์ openworlds.
  3. อภิชาต สถิตนิรามัย และ ยุกติ มุกดาวิจิตร และ นิติ ภวัครพันธุ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: โครงการวิจัยบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. 2556.
  4. ประจักษ์ ก้องกีรติ (บรรณาธิการ). 2555. การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง: วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย. สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่