ทุนนิยม โลกาภิวัตน์ เสรีนิยมใหม่

เอกสารอ่านประกอบ

  1. ปกป้อง จันวิทย์. นโยบายเศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยมาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊กส์. 2553.
  2. แมนเฟร็ด สเตเกอร์. 2553. โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. สำนักพิมพ์ openworlds. **
  3. เจมส์ ฟุลเชอร์. 2554. ทุนนิยม: ความรู้ฉบับพกพา แปลโดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย. สำนักพิมพ์ openworlds. **
  4. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์. 2546. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (บทที่ 2, 3 และ 5)
  5. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. 2548. ฉันทมติวอชิงตัน. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่