สู่ยุคธุรกิจที่ยั่งยืน เศรษฐกิจแห่งคุณค่า

เอกสารอ่านประกอบ

  1. สฤณี อาชวานันทกุล. 2557. รู้แล้วเปลี่ยน. บริษัท ป่ าสาละ จา กัด. **
  2. สฤณี อาชวานันทกุล. 2553. ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ. สานักพิมพ์มติชน. **
  3. กิล เฟรนด์. 2557. เขียวเปลี่ยนโลก แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล. สานักพิมพ์ openworlds.

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่