เศรษฐกิจไทย : สภาพปัญหา โอกาส และความท้าทาย

เอกสารอ่านประกอบ

  1. อัมมาร สยามวาลา. “เศรษฐกิจไทย : 50 ปีแห่งการขยายตัว”. ใน ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่…, หน้า 43-69. 2540.
  2. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และนณริฏ พิศลยบุตร. สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า. บทความวิชาการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2557 ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). 2557.
  3. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. 2557. รู้เท่าทัน AEC. สำนักพิมพ์มติชน. **
  4. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย”. ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2553. 2553.
  5. สมชัย จิตสุชน และ นณริฏ พิศลยบุตร. “โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ”. บทความนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักางานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2556.

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่