ในนามความเป็นไทย : วัฒนธรรมไทยและอุษาคเนย์

เอกสารอ่านประกอบ

  1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2550. เส้นทางเดินของนาม: จากสยามเป็นไทย – นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ?. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. **
  2. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน). ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ คร้ังท่ี 11 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2552.
  3. นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2557. ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์มติชน. **
  4. สายชล สัตยานุรักษ์. 2557. 10 ปัญญาชนสยาม. สำนักพิมพ์ openbooks. (เล่ม 2 บทที่ 11-12)

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่