อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

เอกสารอ่านประกอบ

  1. ยุกติ มุกดาวิจิตร. อาเซียนร่วมสมัย : พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์. มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2556.
  2. ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร และภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (บรรณาธิการ). 2555. อาเซียนภาควัฒนธรรม : ทัศนะต่อประชาคมในกระแสความขัดแย้งและความหวัง. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). **
  3. ศรัณย์ วงศ์ขจิตร (บรรณาธิการ). 2557. อาเซียน: ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่