วัฒนธรรมไทย-วัฒนธรรมใคร ความเหมือนหรือความต่าง?

เอกสารอ่านประกอบ

  1. แมนเฟร็ด สเตเกอร์. 2553. โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. สำนักพิมพ์ openworlds. **
  2. ประชา สุวีรานนท์. 2558. อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ (พิมพ์ครั้งที่ 3). และ เกษียร เตชะพีระ. 2558. บริโภคความเป็นไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน. **
  3. สฤณี อาชวานันทกุล. 2550. “Kwame Anthony Appiah โสกราติสยุคโลกาภิวัตน์ ผู้รณรงค์ความหลากหลาย” ใน ตกน้ำ ไม่ไหล: เรื่องของคนดีที่ไม่ไห้ไปตามโลกกระแสหลัก. สานักพิมพ์ openbooks. **
  4. เกษม เพ็ญภินันท์ (บรรณาธิการ). 2552. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์. สำนักพิมพ์วิภาษา. (ภาคที่ 1 หน้า 3-100) **
  5. ธเนศ วงศ์ยานนาวา. 2552. ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. สำนักพิมพ์สมมติ

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่