รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาวิจัยพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม – สังคมไทย

Download (PDF, 11.15MB)