“การเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกในโลกเปลี่ยนผ่านอำนาจข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเมืองระบบขั้วอำนาจเดียว การครองอำนาจนำ และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน”

Download (PDF, 688KB)