“‘เฮ็ดอยู่ แต่บ่พอกิน’: คำถามว่าด้วยการพึ่งตนเองของชาวนาและเกษตรอินทรีย์ในยุคโลกาภิวัตน์และการพัฒนา”

Download (PDF, 467KB)