เศรษฐกิจและการพัฒนา

ทุนนิยม โลกาภิวัตน์และเสรีนิยมใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ

สรุป-ทั่วไป (ไทยในสังคมโลก)