TU 101

TU 101 โลก อาเซียน และไทยรู้จัก TU 101

วิชา TU 101 หรือ “โลก อาเซียน และไทย” (Thailand, ASEAN and the World) เป็นวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Program) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะต้องเรียน

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียน การสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดประกาย มีแรงบันดาลใจใฝ่รู้ ผ่านกิจกรรม กรณีศึกษาให้ ฝึกคิด วิเคราะห์ ค้น อย่างมีวิจารณญาณ การเรียนความรู้จากสื่อแขนงต่างๆ เป็นหลัก

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้นำ ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ ทันโลก ทันสังคม (Global Mindset) ทักษะชีวิตทางสังคม สุนทรียะในหัวใจ สุขภาพกายใจ (Soft Skills) และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ มีประชาธิปไตย เสรีภาพ เป็นธรรม จิตอาสา (Spirit of Thammasat) อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร

ศึกษาปรากฏการณ์ที่สำคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสำนึกสากล (global mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น

จุดมุ่งหมายของ TU 101

  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผ่าน “แว่นตา” (มุมมองต่อโลก/ระเบียบวิธีศึกษา) ของนักสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ
  2. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์มาทำความเข้าใจความซับซ้อนของปรากฏการณ์ทางสังคมเบื้องหน้า ปัญหาในโลกจริง และโครงสร้างที่กำกับอยู่เบื้องหลัง รวมถึงท้าทายให้นักศึกษาร่วมคิดร่วมถกหาทางออกของปัญหาเหล่านั้น
  3. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ
  4. เพื่อเสริมสร้างทักษะและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การตั้งคำถามที่น่าสนใจ การแสวงหาคำตอบอย่างมีคุณภาพ ความรักในการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น
  5. เพื่อให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น และมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเอง กับชุมชน กับสังคม และกับโลก จนตระหนักว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม และโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลและหลากหลาย

ที่มาและเจตนารมณ์ของ TU 101

เค้าโครงการบรรยาย